Synth1 – upute za korištenje

Osnovne informacije

Synth1 je software-ski sint korištenje sa bilo kojim VST ili DX orjentisanim DAW-om. Trenutna verzija je besplatna.

Funkcionalnost je modelirana na bazi Clavia Nord Lead 2 sinta, sa sljedećim karaketristikama:

  • 2 oscilatora, FM modulacija, ring modulacija, sinhronizacija
  • 4 tipa filtera, distorzija
  • 2LFO (sinhronizirana sa host aplikacijom)
  • arpegijator (sinhronizovan sa host aplikacijom)
  • tempo delay (sinhronizovan također), stereo chorus / flanger
  • Legato mod rada, portamento
  • 16 notna polifonija
  • 128 preseta
  • strogo optimiziran za slabije CPU koje koriste SSE instrukcije itd.. Moguće je pokrenuti i do 10 simultanih instanci na Celeron 1.4GHz sistemu.
  • automatizacija (samo u VST režimu rada)

Dijagram sinta

Na slici je predstavljen blok dijagram sinta.
synth1_block

Oscilatori

synth1_osc
1 Selekira sinus, triangl, pilu ili puls kao osnovni oblik oscilatora 1
FM Podešava vrijednost FM modulacije. Oscilator 2 igra ulogu kao modulator, oscilator 1 kao nosilac modulacije. FM modulacija je moguća jedino kada je ring modulacija isključena.
2 Selektira triangl, pilu, puls ili noise kao osnovni oblik generatora 2.
ring Podešava ring modulaciju (AM modulacija) on ili off. Kada je uključeno, izlaz oscilatora 2 je adresiran na ring modulaciju.
track Podešava detektovanje oscilatora 2 on ili off. Kada je isključen, zvuk je izlaz kao jednolika frekvencija.
sync Podešava sync funkciju ON ili OFF. Kada je uključen, faza oscilatora 2 se pronalazi frekvencijom oscilatora 1.
pitch Podešava period (pitch) oscilatora 2
fine Detaljno podešavanje perioda oscilatora 2.
m.env Podešava način modulacije. Kada je ON, prati modulacije kroz vrijeme prema podešenjima A, D i amt.
dest. Selektuje period oscilatora 2, FM ili širinu pulsa kao destinaciju modulacije ENV.
A Setuje Attack vrijeme modulacije
D Setuje Decay vrijeme modulacije
amt Setuje količinu (kvantitet) varijacije modulacije dok je modulacija uključena. Desno od centra se povećava količina, lijevo od centra se smanjuje. Centralna vrijednost znači da nema varijacije modulacije.
key shift Premješta period oscilatora 1 i 2 prateći note koje su svirane.
p/w Setuje širinu pulsa, pulsnog talasa. Odražava se na oba oscilatora.
mix Setuje jačinu balansa oscilatora 1 i 2. Okretanjem lijevo povećavamo jačinu oscilatora 1, okretanjem desno jačinu oscilatora 2.
tune Detaljno podešavanje perioda oscilatora.

Filter

Rezonantni filter i jednostavna distorzija (saturation efekat). Sa filter okruženjem, granična frekvencija može da varira.

synth1_filter

type Selektuje tip filtera: low-pass (12 dB), low-pass (24 dB), high-pass (12 dB) ili high-pass (24 dB)
A Setuje Attack vrijeme filtera.
D Setuje Decay vrijeme filtera.
S Setuje Sustain nivo filtera.
R Setuje Release vrijeme filtera.
amt Setuje količinu (kvantitet) varijacija induciranih filter okruženjem. Okretanjem na lijevo smanjujemo vrijednost, na desno povećavamo.
frq Setuje nivo granične frekvencije filtera
res Setuje količinu rezonance.
sat Setuje količino zasićenosti (saturation).
trk Setuje osjetljivost granične frekvencije.
vel Selektuje da li količinu varijacija mjenja promjena velocity-ja note

Pojačalo (Amplifier)

Kontrolira vremenske varijacije amplitude.

synth1_amp

A Setuje Attack vrijeme
D Setuje Decay vrijeme
S Setuje Sustain vrijeme
R Setuje Release vrijeme
gain Setuje jačinu signala
vel Podešava koliko se amplituda mjenja sa promjenom velocity-ja nota

LFO

Kontroliše razne efekte kružnim modularnim parametrima VCO, VCA i VCF. U Synth1 pluginu dva LFO-a rade neovisno jedan od drugog. Frekvencija ili amplituda LFO1 može biti promjenjena i pomoću midi točkića. Osjetljivost je podesiva standardnim kružnim parametrima speed (brzina) i amt (količina – amount)

synth1_lfo

1 Uključujemo ili isključujemo LFO1
Left LCD Selektujemo tip LFO1: pila, triangl, sinus, kvadrat, nasumični (sample & hold) ili nasumični (smoothed)
Left dst Selektujemo metu LFO1 modulacije iz visine oscilatora 2, graničnu frekvenciju filtera, jačinu, širinu pulsa oscilatora 2  ili FM.
Left spd Selektujemo frekvenciju LFO1 modulacije
Left amt Selektujemo količinu LFO1 modulacije
Left tempo Sinhronizacija sa host sekvencer tempom
Left key Sinhroniziraj na pritisak tipke.
2 Uključujemo ili isključujemo LFO2
Right LCD ….. identično LFO1
Right dst ….. identično LFO1
Right spd ….. identično LFO1
Right amt ….. identično LFO1
Right tempo ….. identično LFO1
Right key ….. identično LFO1

Ekvilajzer (Equaliser)

Parametarski ekvilajzer i low-pass filter.

synth1_eq

freq Setovanje frekvencije ekvilajzera
levl Setovanje nivoa signala ekvilajzera
Q Setovanje Q krivulje ekvilajzera. Okretanjem lijevo postižemo ravniju krivulju, na desno strmiju
tone Setovanje granične vrijednosti low-pass/high-pass filtera. Na lijevo reduciramo više frekvencije (high-cut), na desno reduciramo niže frekvencije (low-cut)

Tempo delay efekat

Delay efekat sinhroniziran sa tempom host sekvencera. Napomena, maksimalni bafer od 3 sekunde neće raditi sa ekstremno sporim tempom.

synth1_delay

ON Uključivanje ili isključivanje tempo delay efekta
time Setovanje delay vremena, rangirano od 1/32 triplet note do cijele note
fdbk Setuje nivo odgovora (feedback)
levl Štimanje jačine nivoa delay efekta

Chorus / Flanger efekti

synth1_chorus

ON Uključen ili isključen efekat.
LCD Selektuje prvi stupanj, drugi stupanj ili četvrti stupanj chorus ili flanger efekta. Prvi stupanj rezultira monotičkim efektom. To znači da prvi stupanj odgovara ispunjenju uslova za flanger efekat.
time Setuje vremenski delay na kojem je efekat baziran. Kraće vrijeme rezultira više flangerolikom efektu.
deph Setuje nivo modulacije
rate Setuje brzinu modulacije
fdbk Setuje nivo odgovora (feedback)
levl Podešava nivo chorus / flanger efekta

Arpegijator

Jednostavni arpegijator.

synth1_arp

ON Uključuje ili isključuje efekat.
type Selektuje metod arpegizacije updown, up, down ili nasumično. “Updown” svira ulazne note od najnižih prema najvišim i onda vraća nazad. “Up” svira note od najnižih do najvižih. “Down” svira od najviših do najnižih. “Random” – nasumični mod, kako i samo ime kaže svira note nasumično.
range Selektuje rang arpegizacije u oktavama, rang od jedne do četiri oktave
beat Selektuje brzinu arpegizacije, od cijele note do 1/32 tripleta.
gate Setuje dužinu svake note. Postavljanjem skroz u desno, note zvuče bez interupcija, što je efektno u kombinaciji sa legato i portamento modom rada.

Način sviranja (play mode)

Podešenja koja su vezana za način sviranja

synth1_playmode

mode Selektuje polifoni, monofoni ili legato mod rada. Polifonija je normalni način rada koja omogućava harmonijske akorde. Monofoni mod omogućava samo jednoglasne zvukove, tako da akordi u ovom modu nisu mogući. Legato je sličan monofonom modu gdje samo jedan glas može biti sviran u isto vrijeme.
p.b range Setuje rang promjene visine (pitch change) nakon primljenih MIDI pitch signala.
portament Setuje portamento vrijeme. Portamento mjenja visinu svakog glasa prema ciljanoj visini od momenta kada je nota odsvirana
speed Setuje osjetljivost informacija primljenih iz MIDI modulacionih točkića, okidanja modulacije frekvencije LFO1
amt Setuje osjetljivost informacija primljenih iz MIDI modulacionih točkića , okidanja modulacije amplitude LFO1

To bi bile te osnovne upute za rad… pa sada sve se svodi na dosta igranja. Inače synth1 već dođe sa 128 preseta koji su napravljeni po uzoru na stadradni GM bank.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: